Track And Field Team

2016-2017-um-track-and-field-team-photo

Back row( from left): WONG CHAK HOI, HOI KA HOU, WONG IP HOI(Assistant to Coach), CHEONG FENG HENG(Team Manager), CHAO UN KEI(Team Coach), FENG ZHAO JI, WANG QIAN ZHEN

Middle row(from Left): IEONG LOK, TAM HIO KUAN, CHAN KA LONG(Captain), LIN ZE SHENG, WU CHI CHONG, HOI KA CHONG(Team Assistant)

Front row(from Left): NG WENG IAN, CHEN YING LIN, KO LIN CHUAN(Vice-Captain), CHAN KA KEI, LEI PUI LAM

Team Coach: CHAO UN KEI
Assistant to Coach: WONG IP HOI

Team Manager: CHEONG FENG HENG

Captain: CHAN KA LONG

Vice-Captain: KO LIN CHUAN

Team Assistant: HOI KA CHONG

Track and Field Team Members List:
WONG CHAK HOI, HOI KA HOU, FENG ZHAO JI, WANG QIAN ZHEN, IEONG LOK, TAM HIO KUAN, CHAN KA LONG, LIN ZE SHENG, WU CHI CHONG, HOI KA CHONG, NG WENG IAN, CHEN YING LIN, KO LIN CHUAN, CHAN KA KEI, LEI PUI LAM, LEI SIO TONG, WONG CHI SENG, WANG KUN,

Gallery

Recent News