Rock Climbing Team

2016-2017-um-rock-climbing-team-photo

Back Row from left: Gan Zi Hao , Ou Wen Di, Tao De Ben, Lam Chan Chong ,Yu Li Heng (Captain), Ye Ling Wei, Ieong Kuan Pui, Zhuang Qi Jie , Ng Ka Meng (Vice Captain) Rock Climbing Team

Front Row from left:  Sun Yan, Sou Sin Ieng , Qian Hao ,Shen Zhuo Zhuo , Kam Hoi Kei , Fu Rong Rong , Xu Shu Qi, Wang Xin Yu ,Chong Kai I (Team Assistant)

 

Team Manager: Lio Man Wai

Team Coach: Lio Man Wai

Rock Climbing Team Member List:

Yu Li Heng , Ng Ka Meng , Chong Kai I , Fu Rong Rong, Gan Zi Hao , Ieong Kuan Pui , Kam Hoi Kei , Lam Chan Chong , Ou Wen Di , Qian Hao , Shen Zhuo Zhuo , Sou Sin Ieng , Sun Yan, Tao De Ben , Wang Xin Yu, Xu Shu Qi , Ye Ling Wei , Zhuang Qi Jie

Gallery

Recent News