Martial Arts Team

2016-2017-um-martial-arts-team-photo

Back row (from left): NG CHAN PONG (FED/SHEAC), WANG NING (FED/PGH), CHEN SHENG BIAO (FAH), TAM HOU KONG (FED/SHEAC), LEI KIN TIM (FSS/SPC), MA CHON WONG (FLL/CKYC), PUN CHAK LONG (FSS/HFPJC)

Front row (from left): WAI PUI CHENG (FED/MCMC), FAN XUE KE (FLL/PGH), LAI IAM FONG (Coach), TANG WENG IN (FBA/HFPJC), GUO XIN RAN (FSS/CKYC)

Team Manager: CHOI SUT IAN

Team Coach:  LAI IAM FONG

Team Member List: CHEN SHENG BIAO (FAH), FAN XUE KE (CAPTAIN, FLL/PGH), GUO XIN RAN (TEAM ASSISTANT, FSS/CKYC), LEI KIN TIM (FSS/SPC), MA CHON WONG (FLL/CKYC), NG CHAN PONG (FED/SHEAC), PUN CHAK LONG (FSS/HFPJC), TAM HOU KONG (FED/SHEAC), TANG WENG IN (FBA/HFPJC), WAI PUI CHENG (VICE CAPTAIN, FED/MCMC), WANG NING (FED/PGH)

Gallery

Recent News