Korfball Team

ccc

Back row(from left): CHEK IO KEI(COACH), CHOW WANG CHENG, HOI KAM MENG, LEI CHEOK SENG, LEONG CHONG IAN, WONG MENG HENG, IEONG MENG UT, LI SI NAN, TONG TEK SAN, CHAO KA U, IEONG KA WA, CHANG HONG

Front row(from Left): LEI WAI SENG, CHAN WAI MAN, KUOK KA MAN(ASSISTANT), CHEONG HOI LENG, CHEONG IOK HENG(VICE CAPTIAN), CHIANG IENG IENG, SIO WANG SI, HONG HIO HONG, CHEONG HIO WA, LEONG I MAN, SI CHEOK FAN

Team Manager: Vong Ka Hou

Team Coach: Chek Io Kei

Korfball Team Member List:

Chiang Chi Fong, Cheong Iok Heng, Kouk Ka Man, Chow Wang Cheng, Hoi Kam Meng, Lei Cheok Seng, Leong Chong Ian, Wong Meng Heng, Ieong Meng Ut, Li Si Nan, Tong Tek San, Chao Ka U, Ieong Ka Wa , Chang Hong, Lei Wai Seng, Chan Wai Man, Cheong Hoi Leng, Chiang Ieng Ieng, Sio Wang Si, Hong Hio Hong, Cheong Hio Wa, Leong I Man, Si Cheok Fan

Gallery

Recent News