Dragon Boat Team

2016-2017-um-dragon-boat-team-photo

Back row (from left): WU WENG SON, U CHON, YANG TING TSAN, FU KA MENG, LAO KA HENG, LEE IAO CHONG, LEONG KAI SAN, WONG CHI HOU

Back middle row (from left):  IEONG MAN IN, IEONG MAN KENG, NG KA HOU, LAU SIO HOU, ZHENG ZONG JIAN, CHANG CHAN HOU, LIANG LI HENG, LU YIN CHI

Front middle row (from Left): LEONG KA KIT, WONG CHAN HOU, U CHON HONG, CHEONG HOI TAN, CHEONG SIN YI LOUSIA, DAISY NOGUEIRA, VONG I WAI

Front row (from Left): HO KEANG NIN(Team Assistant), ALEXANDRE LOURENCO(Vice Captain), IEONG HOU(Assistant to coach), VU CHON KIT(Captain), KOUK KA MAN

Team Manager: CHEONG FONG HENG

Team Coach: CHEONG MAN WAI

Assistant to Coach: IEONG HOU

Dragon Boat Team Members List:
WU WENG SON, U CHON, YANG TING TSAN, FU KA MENG, LAO KA HENG, LEONG KAI SAN, WONG CHI HOU, IEONG MAN IN, IEONG MAN KENG, NG KA HOU, LAU SIO HOU, ZHENG ZONG JIAN, CHANG CHAN HOU, LIANG LI HENG, LU YIN CHI, LEONG KA KIT, WONG CHAN HOU, U CHON HONG, CHEONG HOI TAN, CHEONG SIN YI LOUSIA, DAISY NOGUEIRA, VONG I WAI, HO KEANG NIN, ALEXANDRE LOURENCO, VU CHON KIT, KOUK KA MAN

Gallery

Recent News